Algemene Voorwaarden
Ajax Coaching Academy

Versie 8 augustus 2022
Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere training of opleiding verzorgd door Ajax Coaching Academy. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als Deelnemer. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
 • 1.1. AFC Ajax NV: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 33302453 handelend onder de naam AFC Ajax NV.
 • 1.2. Ajax Coaching Academy: de afdeling binnen AFC Ajax NV die verantwoordelijk is voor kennisdeling door middel van (online) opleidingen en/of trainingen die al dan niet via de Website aan Deelnemer(s) worden aangeboden.
 • 1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Ajax Coaching Academy Algemene Voorwaarden.
 • 1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument als Deelnemer, om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 • 1.5. Deelnemer: de deelnemer die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met AFC Ajax NV en/of zich geregistreerd heeft via de Website.
 • 1.6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst aangaande een (online) cursus tussen AFC Ajax NV en Deelnemer, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • 1.7. Website: de door AFC Ajax NV geëxploiteerde website (online) via www.coachingacademy.ajax.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • 2.1. Op Overeenkomsten van AFC Ajax NV die via de Website worden aangegaan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Indien Deelnemer in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor AFC Ajax NV slechts bindend, indien en voor zover deze door AFC Ajax NV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.3 De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt middels een link in het aanmeldproces de Deelnemer kenbaar gemaakt waarbij de Deelnemer deze kan printen en desgewenst opslaan. Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan de Ajax Coaching Academy die te bereiken is via de contactgegevens zoals onderaan deze voorwaarden vermeld.

Artikel 3. Wijze van inschrijving
 • 3.1. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. De Ajax Coaching Academy zal de inschrijving per e-mail bevestigen of onder opgaaf van redenen weigeren.
 • 3.2. Indien Deelnemer een automatische bevestiging tot inschrijving heeft
 • ontvangen en dan blijkt dat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, zal
 • de Ajax Coaching Academy de inschrijving bewaren en opnieuw bevestigen bij uitval van een andere deelnemer. De Ajax Coaching Academy zal hierover tijdig mededeling doen. De inschrijving intrekken is kosteloos mogelijk.
 • 3.3. Het is de Ajax Coaching Academy toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de training te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de (eerste) datum van de training op de hoogte gesteld.
 • 3.4. Uiterlijk een week voor de (eerste) datum van de training beoordeelt de
 • Ajax Coaching Academy of er genoeg deelnemers zijn. Blijkt dat niet het geval, dan zal de Ajax Coaching Academy de deelnemers een alternatieve training of restitutie aanbieden. Wil een Deelnemer een alternatieve training niet accepteren, dan ontvangt hij of zij volledige restitutie van het inschrijfbedrag.
 • 3.5. Inschrijving voor een opleiding en/of training dient te geschieden voor aanvang van de eerste trainingsdag. Toelating daarna gebeurt ter discretie van de Ajax Coaching Academy.

Artikel 4. Prijzen en informatie
 • 4.1. Alle in op de Website en in andere van AFC Ajax NV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij anders vermeld, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • 4.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie die via de Website en via andere van AFC Ajax NV afkomstige materialen worden gecommuniceerd, zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst
 • 5.1. De Overeenkomst komt op afstand elektronisch tot stand op het moment van aanvaarding door Deelnemer van het aanbod van AFC Ajax NV en het voldoen aan de daarbij door AFC Ajax NV gestelde voorwaarden. Het aanbod bevat een volledige en duidelijke omschrijving van de aangeboden training en/of opleiding. Alle door AFC Ajax NV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
 • 5.2. Indien Deelnemer het aanbod heeft aanvaard, bevestigt AFC Ajax NV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Deelnemer de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • 5.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Deelnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft AFC Ajax NV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • 5.4. AFC Ajax NV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien AFC Ajax NV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een aanmelding of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Inhoud en vorm trainingen en/of opleidingen
 • 6.1. De Ajax Coaching Academy verzorgt dag- en dagdeeltrainingen, alsook opleidingen bestaande uit meerdere trainingen. Het programma, datum/tijdstip en de wijze van verzorging hiervan wordt door de Ajax Coaching Academy bepaald.
 • 6.2. AFC Ajax NV en/of Ajax Coaching Academy behoudt zich het recht voor om tijdens een opleidingsdag (video-)opnamen te maken ten behoeve van het (door)ontwikkelen van de opleiding(en) en/of training(en).

Artikel 7. Registratie
 • 7.1. Deelnemer is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst correcte (adres) gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens dienen tijdig aan AFC Ajax NV te worden gemeld.
 • 7.2. Deelnemer kan zich registreren door middel van een Ajax Single Sign On (SSO) account aan te maken via het registratieformulier die de Website biedt.
 • 7.3. Tijdens de registratieprocedure kiest Deelnemer een gebruikersnaam (een e-mailadres) en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen bij de Website. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 • 7.4. Deelnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. AFC Ajax NV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Deelnemer die zich aanmeldt via de Website ook daadwerkelijk die Deelnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Deelnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Deelnemer.
 • 7.5. Indien Deelnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of AFC Ajax NV daarvan in kennis te stellen, zodat AFC Ajax NV gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 8. Herroepingsrecht
 • 8.1. Deelnemer, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na het sluiten, kosteloos te annuleren.
 • 8.2. Deelnemer kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken. Het modelformulier is te raadplegen via: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12754/Modelformulier-ontbinding-of-herroeping
 • 8.3. Indien Deelnemer reeds betalingen heeft verricht, worden deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugbetaald, met dien verstande dat reeds door Deelnemer gevolgde trainingen en/of opleidingen niet voor een vergoeding in aanmerking komen.


Artikel 9. Betaling
 • 9.1. Deelnemer dient betalingen aan AFC Ajax NV volgens de in de aanmeldprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. AFC Ajax NV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 • 9.2 Indien Deelnemer dit wenst, kan er via onderstaande contactgegevens een BTW factuur worden opgevraagd.
Artikel 10. Klachtenprocedure
 • 10.1. Indien Deelnemer een klacht heeft over de dienstverlening van AFC Ajax NV, dan kan hij bij AFC Ajax NV per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • 10.2. AFC Ajax NV geeft Deelnemer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal AFC Ajax NV binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Deelnemer.
 • 10.3. Deelnemer die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. Een uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en AFC Ajax NV dan wel Deelnemer dient daar gevolg aan te geven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
 • 11.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Deelnemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • 11.2. De totale aansprakelijkheid van AFC Ajax NV jegens Deelnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • 11.3. Aansprakelijkheid van AFC Ajax NV jegens Deelnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • 11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op AFC Ajax NV jegens Deelnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AFC Ajax NV.
 • 11.5. De aansprakelijkheid van AFC Ajax NV jegens Deelnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer AFC Ajax NV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en AFC Ajax NV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AFC Ajax NV in staat is adequaat te reageren.
 • 11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AFC Ajax NV meldt.
 • 11.7. In geval van overmacht is AFC Ajax NV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Deelnemer ontstane schade.
Artikel 12. Slotbepalingen
 • 12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven dan wel indien gebruik wordt gemaakt van de procedure als genoemd in artikel 10.3 van deze voorwaarden, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 • 12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • 12.5. De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met betrekking tot de Website berusten bij AFC Ajax NV en/of haar licentiegevers. Deelnemer erkent deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
AFC Ajax NV
t.a.v. Ajax Coaching Academy
Borchlandweg 16-18
1114 BD Duivendrecht
E-mail: ajaxcoachingacademy@ajax.nl
KvK-nummer: 33302453